Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο νέος γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, ευρύτερα γνωστός ως GDPR (General Data Protection Regulation) ή ΓΚΠΔ.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί το σημαντικότερο κανονιστικό πλαίσιο για τον επιχειρηματικό κόσμο, της τελευταίας δεκαετίας. Ουσιαστικά καθορίζει και καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις θα συλλέγουν, θα χειρίζονται και θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ατόμων που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός δεν αφορά μόνο κάποιους συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων ή οργανισμών και προφανώς δεν περιορίζεται στους τομείς πωλήσεων και marketing. Καλύπτει οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, που στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της συλλέγει, χειρίζεται και επεξεργάζεται, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικά δεδομένα.

Ως προσωπικό δεδομένο χαρακτηρίζεται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο και με βάση την οποία αυτό μπορεί να ταυτοποιηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσωπικών δεδομένων είναι το όνομα, το email, ο ΑΦΜ, αλλά και οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες για απόψεις και πολιτικές πεποιθήσεις κλπ.

διαβάστε περισσότερα εδώ.

social position

Share this post